การแสดงผล

+
-

ศพจ ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ 3 ประเภท

24 ก.ย. 2558

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ จ้างเหมาบริการงานดูแลสวนหย่อม ต้นไม้

กำหนดรับและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ อาคารอำนวยการ (ชั้นล่าง) งานบริหาร ทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันอังคารที่  6 ตุลาคม 2558ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลด)