การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายเกษม - ชลอชน

หลักสูตรที่จบ

1. หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และสาขาช่างเชื่อมทิก ปี 2552 2. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 และสาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 ในปี 2552

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

เลขที่

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2526 อายุ 32 ปี เดิมทำงานช่างกลเรือเดินสมุทร ก่อนเข้ารับการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ

จบแล้วไปทำอะไร

ทำงานรับเหมางานเชื่อม เช่น โครงสร้าง งานเชื่อมท่อ ให้กับบริษัท ปตท. จก. ที่จังหวัดระยอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ทำงานรับเหมางานเชื่อม เช่น โครงสร้าง งานเชื่อมท่อ ให้กับบริษัท ปตท. จก. ที่จังหวัดระยอง