การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
3_File_หนังสือแจ้งดำเนินการช่วยเหลืออุดหนุน_18012560092830_ (2).pdf 1,411 KB .pdf 859
3_File_หนังสือ ส่งผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ_เงินอุดหน... 59 KB .docx 721
3_File_สรุปแบบฟอร์มและหลักฐานการขอรับเงินอุดหนุน_18012560093708_.docx 26 KB .docx 2268
3_File_สรุปขั้นตอนการให้เงินอุดหนุน_18012560093708_.docx 17 KB .docx 3264
3_File_แบบประกอบการยื่นขอรับเงินอุดหนุน(สรุปรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบลูกจ้า... 29 KB .xlsx 827
3_File_แบบ ชอ.4และ5 (จนท.รายงานผล)_18012560092830_.xlsx 23 KB .xlsx 797
3_File_แบบ ชอ.3-1 (ข้อ5,8,9-ผู้รับเงินรายงานผล)_18012560092830_.docx 30 KB .docx 1000
3_File_แบบ ชอ.3 (ข้อ4,7)_18012560092830_.docx 21 KB .docx 774
3_File_แบบ ชอ.2-1 (ข้อ8)_18012560092830_.docx 25 KB .docx 1024
3_File_แบบ ชอ.2 (ข้อ5)_18012560092830_.docx 33 KB .docx 806
3_File_แบบ ชอ.1 (ข้อ4,7)_18012560092830_.docx 24 KB .docx 747
3_File_แนวปฏิบัติการให้เงินอุดหนุน(ปรับใหม่)_18012560093708_.docx 46 KB .docx 3076
3_File_ตารางสรุปแบบฟอร์มที่ใช้ให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนจากกรม_180125600937... 13 KB .docx 1368