การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก 886
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 683
4 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากา 885
5 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมทิก 580
6 ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ช่างเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอมป์ 249
7 ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ช่างเครื่องทำความเย็นและครื่องปรับอากาศ 259
8 ประกาศยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ช่างเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอมป์ 392
9 ประกาศยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ช่างเครื่องทำความเย็นและครื่องปรับอากาศ 573
10 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 252
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประ มาณ 2562 255
12 ประกาศสนพ.สระแก้วเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 249