การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุดของกรม ด้วยเหตุนี้ วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 จึงถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของกรม ดังนี้

“กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล
(Workforce with world class competency)”

พันธกิจ

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ข้างต้น และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 จึงควรมีพันธกิจดังต่อไปนี้

1.       จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.       พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

3.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เป้าประสงค์

เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจ จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้

1.  ยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล

2.  เพิ่มผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของกำลังแรงงาน

3.  องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์

1.  กำหนด ทดสอบและสร้างระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

2.  สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

3.  เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

4.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความทันสมัยและมีขีดความสามารถสูง

5.  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นผู้นำในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 ค่านิยม

  1. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork) 
  2. ใฝ่เรียนรู้ (Lofe Long Learning)
  3. มีจิตบริหาร (Service mind)
  4. สานสร้างเครือข่าย (Networking)

วัฒนธรรมองค์กร

  1. บุคลากรมีความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน
  2. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง