การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว แบ่งลักษณะการบริหารออกเป็น 5 ฝ่ายด้วยกัน คือ