การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 69_File_5_File_คู่มือที่ 13 ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (N)_16072563094123__11112563152344_.pdf 169
38 69_File_5_File_คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (N)_16072563094123__11112563152304_.pdf 162
39 69_File_5_File_คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว_16072563094123__11112563152211_.pdf 151
40 69_File_5_File_คู่มือที่ 10 การขออนุญาตเทดสอบมาตรฐานแห่งชาติ (N)_16072563094123__11112563152138_.pdf 154
41 69_File_5_File_คู่มือที่ 9 มาตรฐานฯผู้ประกอบอาชีพ (N)_16072563094123__11112563152053_.pdf 168
42 69_File_5_File_คู่มือที่ 8 การออกใบแทน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) (N)_16072563094123__11112563152016_.pdf 152
43 69_File_5_File_คู่มือที่ 7 การต่อใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) (N)_16072563094123__11112563151934_.pdf 149
44 69_File_5_File_คู่มือที่ 6 การขอใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) (N)_16072563094123__11112563151856_.pdf 161
45 69_File_5_File_คู่มือที่ 5 รายการเครื่องมือเครื่องจักรศูนย์ฝีกอบรม (N)_16072563094123__11112563145407_.pdf 137
46 69_File_5_File_คู่มือที่ 4 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (N)_16072563094123__11112563145345_.pdf 156
47 69_File_5_File_คู่มือที่ 3 หลักสูตร (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก) (N)_16072563094123__11112563145326_.pdf 158
48 69_File_5_File_คู่มือที่ 2 การให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง) (N)_16072563094123__11112563145307_.pdf 161