การแสดงผล

+
-

บุคลากร

 

นายชัยชนะ  เดชแพ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

กลุ่มงานพัฒนา

ฝีมือแรงงาน

กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และรับรองความรู้ความสามารถ

กลุ่มงานแผนงาน

และสารสนเทศ

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นายดรณ์ พลจรัส
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางประภาวดี  สังขภิญโญ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นายสุรพันธ์  รักษาพราหมณ์
  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 
นางสาวสุธิดา  พุทธจิตร์  
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย
    
 
นายอำพล  ขาวคง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
 นางสาวนภัสกนก  สันฐาน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
นายจงชนะ  ชูหิ้น
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติการ
 
 นายไพรัตน์  ตุกวุ่น
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
 
นางสาวอมรวรรณ  คันทะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
นางสาวทิชากร รื่นสุข
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติการ
นายอุส่าห์  สุขจันทร์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางเตือนจิต  สิทธิศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

นายศราวุธ เรืองติก
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติการ
นายจักรภพ สุขกลับ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติการ
นางสาวชนัญยา  ไชยแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นายสมนึก  สีแก้วเขียว
พนักงานธุรการ
ระดับ ส.3

นางวันเพ็ญ  สีแก้วเขียว
ครูฝึกฝีมือแรงงาน
ระดับ ช.3
นางระย้า  ไกรแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวสุจิรา  รวยรื่น
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นายธนกฤต รักขนาม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางสาวอนัญพร ตุกวุ่น
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นายจักรรินทร์ สัวบุตร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางสาวนูรไอนี แวนาแว
พนักงานประจำสำนักงาน

 
นางสาวอำไพพันธ์  ทองดี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน