การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 10/09/2564
ผลการปฏิบัติราชการและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 31/03/2564
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สพร.23ปน. วาระผลการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบ 2564 22/03/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพร. 23 ปน. 11/03/2564
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี2559(รอบ6เดือน) 22/04/2559