การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 580
2 บค 02.pdf 470
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 842
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 355
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 655
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 586
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5377
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 773
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 646
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 866
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 679