การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

"พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกระดับให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี"

 

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกระดับให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น
2. พัฒนาทักษะกำลังแรงงานสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือและผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรรองรับเทคโนโลยียุคดิจิทัล

 

ค่านิยมร่วม

"มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการสานสร้างเครือข่าย"