การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ลงนามประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 235
2 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 176
3 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 224
4 แนวทางการขอยืมพัสดุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย.pdf 334
5 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 242
6 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 272
7 การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 248
8 การขอมีสมุดประจำตัว.docx 238