การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ลงนามประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 318
2 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 256
3 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 439
4 แนวทางการขอยืมพัสดุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย.pdf 410
5 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 313
6 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 334
7 การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 311
8 การขอมีสมุดประจำตัว.docx 303