การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ลงนามประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 308
2 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 244
3 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 413
4 แนวทางการขอยืมพัสดุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย.pdf 401
5 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 299
6 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 326
7 การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 306
8 การขอมีสมุดประจำตัว.docx 295