การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ลงนามประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 247
2 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 183
3 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 243
4 แนวทางการขอยืมพัสดุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย.pdf 343
5 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 246
6 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 277
7 การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 253
8 การขอมีสมุดประจำตัว.docx 243