การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ลงนามประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 347
2 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 288
3 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 484
4 แนวทางการขอยืมพัสดุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย.pdf 444
5 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 337
6 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 364
7 การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 343
8 การขอมีสมุดประจำตัว.docx 330