การแสดงผล

+
-

การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช

28 มี.ค. 2565 00:00:00

...

ไฟล์แนบ :2.1 ช่องทางการให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

ไฟล์แนบ :3.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการ

ไฟล์แนบ :3.2 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ไฟล์แนบ :4 และ 5 โครงการอบรม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ภารกิจของหน่วยงาน และการมีจิตบริการที่ดี

ไฟล์แนบ :รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ไฟล์แนบ :รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการับสินบนฯ รอบที่ 1

ไฟล์แนบ :รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการับสินบนฯ รอบที่ 2

ไฟล์แนบ :1.3สรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ไฟล์แนบ :1.4สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ :แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 65

ไฟล์แนบ :แผนการใช้จ่ายงบงบประมาณปี 2565