การแสดงผล

+
-

พัฒนากลุ่มสตรีวัยแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ

5 ก.พ. 2567 00:00:00

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชกเปิดรับสมัครฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ประเภทการฝึก: การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ระยะเวลาฝึก 30 ชม. ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 ก.พ.  –  1 มี.ค. 2567 ณ บ้านเลขที่ 150/1 หมู่ที่ 10 บ้านบ่อนนท์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก

  1. เป็นผู้ที่สนใจในสาขาที่เข้าฝึกอบรม มีพื้นฐานในการตัดเย็บ และพร้อมที่จะประกอบอาชีพอิสระ

  2. อายุระหว่าง  18 - 59 ปี

  3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นขึ้นไป

  4. มีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้าฝึกได้ตลอดหลักสูตร

รายละเอียการฝึกอบรม

1. ความปลอดภัยในการทำงาน

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์

3. องค์ประกอบศิลป์

4. ขั้นตอนวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

5. เทคนิควิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น แบบแฟชั่นต่างๆ