ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,427
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 125,937
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,643
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 12,165
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 8,074
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 4,239
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,775
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,844
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 44,701
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,526
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 122,453