ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,728
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,807
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 10,805
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 47,324
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8,432
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,546
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4,129
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 25,679
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,174
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 12,256
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 43,049