ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 11,559
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,777
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,187
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,484
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,076
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,276
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,336
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,818
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 30,713
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,378
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 35,212