การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 2,171
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 786
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 736
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 710
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 723
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 724
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 2,112
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 721
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 731
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 1,564
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6,292