การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามออนไลน์
ติดต่อสอบถามข้อมูลด้าน
การรับรองความรู้ความสามารถ
417%
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
50%
การยื่นรับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
17%
หลักสูตรฝึกอบรม
67%
การบริการข้อมูลด้านอื่นๆ
17%
ความคิดเห็นและ/หรือคำถาม
1.17%
ข้อเสนอแนะ
1.17%
ข้อมูลติดต่อกลับ
1.17%
ทั้งหมด:55
กลับ