การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการอบรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการเปิดฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดทำงานตามสมัยนิยม) ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองน้ำใส ตั้งอยู่ที่ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ซึ่งอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ...............................................................................................................
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 323 ม.2 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร 042810801 เว็บไซต์
https://www.dsd.go.th/Loei
Facebook
https://www.facebook.com/dsdloeiskill