ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 14,899
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 4,419
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 14,269
92 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 8,666
93 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 9,005
94 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,604
95 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 23,396
96 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 4,123
97 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,553
98 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 8,690
99 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4,426