ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 บทวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะ (Skill Development Survey) 4,573
68 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 48,205
69 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 4,400
70 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 4,382
71 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 4,223
72 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 9,264
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 4,517
74 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 4,727
75 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 5,148
76 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 4,413
77 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 4,417