ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 8,305
57 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 4,085
58 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 12,256
59 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 8,831
60 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 33,984
61 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 17,125
62 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 8,160
63 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 81,361
64 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 12,967
65 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 4,117
66 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29,377