ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 9,558
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 4,813
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,256
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,542
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,038
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 9,335
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,386
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 4,758
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25,572
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 4,422
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 28,966