ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 7,264
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,670
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 6,994
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 7,216
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,851
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 7,081
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 3,267
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 3,579
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19,668
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 3,275
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 21,856