ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 5,922
46 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 12,773
47 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 6,118
48 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,853
49 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 12,123
50 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,436
51 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,933
52 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,684
53 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 6,210
54 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 32,564
55 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,706