ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
145 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
146 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
147 เทคนิคการซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
148 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
149 การทำขนมไทย 1 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
150 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต 14 ปกติ 25 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
151 การออกแบบและโปรแกรม AGV 18 ปกติ 25 กรกฎาคม 2566 27 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
152 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ออนไลน์ 31 กรกฎาคม 2566 4 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
153 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 7 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
154 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 7 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
155 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 7 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
156 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 7 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
157 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1(เฉพาะแรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 7 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
158 พื้นฐานการสั่นสะเทือนและการตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักร 30 ปกติ 7 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
159 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 14 สิงหาคม 2566 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
160 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 14 สิงหาคม 2566 18 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
161 การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
162 พื้นฐานการสั่นสะเทือนและการตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักร 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
163 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
164 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
165 ช่างปูกระเบี้อง 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม