ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 3,847
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 109,313
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,079
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 10,647
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,053
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 3,722
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,214
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,328
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 39,640
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 6,937
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 110,735