การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 2,971
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 1,053
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,030
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 985
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 1,006
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,008
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 3,088
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 984
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 1,071
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 2,134
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9,153