ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 517
2 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 6,646
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 2,361
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 2,247
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 2,210
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 2,247
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 2,262
8 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 6,811
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 2,627
10 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 2,630
11 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 4,742