ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 10,485
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,259
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,149
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,446
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,519
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 10,248
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,826
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,256
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 27,941
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 4,856
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 31,879