การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 2,439
46 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 4,342
47 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 1,975
48 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 2,134
49 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12,312
50 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 1,994
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 12,991
52 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 4,288
53 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 2,081
54 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 6,000
55 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 4,752