การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 2565 86
2 สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 287
3 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 183
4 แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 180
5 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 193
6 ประกาศเจตจำนง 190
7 ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาะบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 432
8 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 238
9 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 239
10 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก 215
11 การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและเรียกเงินคืน 574
12 เอกสารเผยแพร่ตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 7-2564 297