การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 155
2 เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2566 513
3 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ พ.ศ. 2566 312
4 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 2565 366
5 สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 605
6 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 301
7 แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 265
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 283
9 ประกาศเจตจำนง 315
10 ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาะบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 591
11 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 347
12 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 338