การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2566 7
2 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ พ.ศ. 2566 31
3 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 2565 193
4 สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 407
5 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 221
6 แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 196
7 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 207
8 ประกาศเจตจำนง 234
9 ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาะบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 473
10 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 253
11 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 258
12 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก 239