การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 65
2 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 80
3 แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 91
4 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 98
5 ประกาศเจตจำนง 96
6 ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาะบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 293
7 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 198
8 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 194
9 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก 166
10 การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและเรียกเงินคืน 297
11 เอกสารเผยแพร่ตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 7-2564 232
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 181