การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

 

1. ประวัติการก่อตั้ง

                   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เดิมชื่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 4 บ้านโคกเขาน้อย ถนนบุรีรัมย์ – ห้วยราช ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2537  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 33 ไร่ 

       ต่อมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  เป็น  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่  2  ธันวาคม  2559 จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 

ตามหนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 1435 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง เผยแพร่เอกสารโครงสร้างและภารกิจการแบ่งงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2565 และคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 24/2566 เรื่อง กำหนดชื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ได้กำหนดให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์  

 

 

2. พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ

                   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ มีภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวม  23  อำเภอ

 

3. อัตรากำลัง

 

ประเภท

จำนวน (คน)

 

ข้าราชการ

 - ผู้อำนวยการ

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 

- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 - เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

12

1

1

5

1

ว่าง

1

1

1

ลูกจ้างประจำ

 - ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

  - พนักงานธุรการ ระดับ ส4

 - พนักงานธุรการ ระดับ ส2

9

7

 

1

1

พนักงานราชการ

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 - พนักงานประจำสำนักงาน

2

1

1

ลูกจ้างชั่วคราว

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1

1

รวมทั้งสิ้น

24