การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

§  พัฒนาทักษะคนทำงาน และผุ้ประกอบกิจการในบุรีรัมย์ ให้มีผลิตภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

 

พันธกิจ

1.      พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.      พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

3.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์

            การฝึกเตรียมเข้าทำงาน เป็นการฝึกอบรมแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้มีความรู้มีทักษะฝีมือในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่างๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ควบคู่กับการพัฒนานิสัยอุตสาหกรรม มีความพร้อมที่จะทำงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ 1  ระยะเวลาการฝึกในศูนย์ฯ  2-6 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1-2 เดือน แล้วแต่สาขา

            การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน  เป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ที่มีงานทำอยู่แล้ว ให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดแรงงานในสาขาที่ปฏิบัติงานอยู่  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อหนุนการทำงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติดีต่อการทำงานมากขึ้น ระยะเวลาฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป

          การฝึกอาชีพเสริม  เป็นการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น เกษตรกร ผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง  ผู้ประสบความเดือดร้อนต่างๆ  ผู้ต้องขังที่ใกล้ออก  ทหารก่อนปลดประจำการ  ผู้พิการ ผู้บำบัดยาเสพติด  ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น  เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  หรือเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงาน มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพอิสระ  ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมงขึ้นไป   

              การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ  และทัศนคติของผู้ประกอบอาชีพ  เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานรวมทั้งได้ทราบระดับความสามารถของตนเอง  และปรับปรุงพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ     สาขาที่ดำเนินการทดสอบอาทิเช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1  ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(การประมวลผลคำ) เป็นต้น

                   และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  ยังส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับสถานศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

                   งานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  เป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศ โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ   สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีลูกจ้าง  100  คนขึ้นไป

                   กองทุนดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ผู้รับการฝึกและผู้ประกอบกิจการกู้ยืมไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม

                   สิทธิประโยชน์ของผู้ดำเนินการฝึกอบรม ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกทั่วไป  มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  100 เปอร์เซ็นต์  เป็นต้น

                    งานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557 ตามกฎหมายกำหนดให้ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยช่างทุกคนต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

                   ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  มีหน้าที่ในการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ให้กับผู้ที่จะประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า

                   งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

                   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  ได้จับมือกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  เพื่อให้เกิดการฝึกอบรมได้ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด  อาทิเช่น การทำ MOU ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ การร่วมบูรณาการฝึกอบรมกับเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรือนจำอำเภอนางรอง