การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

6 ต.ค. 2566

...
...
...

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะดาอาคารสถานที่ 
จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม

และจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

จำนวน 7 เดือน (1 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67)

ยื่นเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ต.ค. 66 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ไฟล์แนบ :