การแสดงผล

+
-

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

13 ม.ค. 2566 13:24:46

...
...
...

เมื่อ 12 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่กลุ่มแรงงานใหม่ พนักงานบริษัท และผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ณ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 19 คน

 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะฝีมือของตน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้รับบริการ และได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นตามทักษะฝีมือและตามที่กฎหมายกำหนด

 

สามารถขอรับการทดสอบฯ ได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

#มาตรฐานฝีมือแรงงาน #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ #ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ #บุรีรัมย์