การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 26
2 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดตราด (GD Catalog) 49
3 เอกสารสำหรับการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ 234
4 แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565 150
5 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2564 151
6 ชื่อเอกสาร : คู่มือการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ปี 64 508
7 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สนพ.ตราด ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 483
8 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ก.พ.2564 525
9 คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์ 529
10 กระบวนงานคู่มือการรับรองความรู้ความสามารถ 638
11 แจ้งเวียนหนังสือ รง 0403/ว 04078 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 138
12 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 281