การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 79
2 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดตราด (GD Catalog) 77
3 เอกสารสำหรับการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ 287
4 แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565 202
5 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2564 188
6 ชื่อเอกสาร : คู่มือการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ปี 64 559
7 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สนพ.ตราด ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 511
8 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ก.พ.2564 554
9 คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์ 546
10 กระบวนงานคู่มือการรับรองความรู้ความสามารถ 668
11 แจ้งเวียนหนังสือ รง 0403/ว 04078 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 152
12 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 301