การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เอกสารรับรองการทำงาน GIG WORKER 12
2 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 116
3 เผยแพร่งบทดลองประจำปี 2566 86
4 ใบสมัครสำหรับฝึกอบรม 2567 54
5 ใบสมัครวิทยากรประจำปีงบประมาณ 2567 52
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 225
7 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดตราด (GD Catalog) 213
8 เอกสารสำหรับการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ 529
9 แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565 373
10 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2564 297
11 ชื่อเอกสาร : คู่มือการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ปี 64 656
12 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สนพ.ตราด ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 601