การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การทำศิลปะประดิษฐ์ รุ่นที่ 1/2565

17 พ.ย. 2564 46

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่นที่ 1/2565

15 พ.ย. 2564 37

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงานสำหรับวิทยากรภายนอก รุ่นที่ 1/2565ขา

15 พ.ย. 2564 35

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่นที่ 1/2565

15 พ.ย. 2564 38

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: (สนพ.ตราด) ความสำเร็จของการในการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ตอนที่ 2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ