การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ / พันธ์กิจ / ค่านิยม / ภารกิจ สนพ.ตราด

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับจังหวัด”

 

พันธกิจ

- พัฒนากำลังแรงงานตามแผนพัฒนาจังหวัด กระทรวง กรม

- แรงงานได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล

- การพัฒนากำลังแรงงานเกิดจากการบูรณาการขององค์กรภาครัฐและเอกชน

 

ค่านิยม

กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage) หมายถึง

- ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม

- เสียสละ

- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด

ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity and Responsibility)หมายถึง

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน

 มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงานองค์การ และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency and Accountability) หมายถึง

- ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์การให้มีความโปร่งใส

- มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย

ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination)หมายถึง

- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) หมายถึง

- ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม

- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง

- เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์ และค่าใช้จ่าย

 

วัฒนธรรมองค์กร

- การให้ความเคารพ ผู้บังคับบัญชา

 

ภารกิจ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด มีภารกิจหลักในการให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กําลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีการให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • กิจกรรมการฝึกอบรม

     ฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในหลักสูตรการฝึกตั้งแต่ ๒-๖ เดือนให้กับประชาชน ผู้ที่ว่างงาน แรงงานใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ให้มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพที่สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

สาขาที่เปิดฝึก

-สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า

-สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์

-สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

-ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

-ช่างไฟฟ้า

-ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

-ช่างซ่อมวิทยุและโทรทัศน์

-ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน

-สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

-การประกอบอาหารไทย

-ฯลฯ

     ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานและเสริมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ ในหลักสูตรการฝึกตั้งแต่ ๑๒-๘๐ ชั่วโมง ให้กับผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ต้องการยกระดับความรู้ และทักษะฝีมือของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองหรือประกอบอาชีพเสริม

สาขาที่เปิดฝึก

-การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word

-การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Power Point

-การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel

-เทคนิคการสอนงาน , เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

- ๙ พฤติกรรม ๙ สู่ความสำเร็จ

-การบำรุงรักษาทวีผลเชิงรวม (TPM)

-การนวดแผนไทย , การนวดไทยสปา

-การประกอบอาหารไทย , ขนมไทย

-การทำดอกไม้ประดิษฐ์

-ฯลฯ

  • กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

     การบริการด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการให้บริการในด้านการทดสอบฝีมือช่างในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการกําหนดความรู้ทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้น ๆ จําเป็นต้องมี  รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานตามกําหนดได้แล้วเสร็จ มีคุณภาพทันตามกําหนดเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานประกอบการในการรับพนักงานเข้าทํางาน การเลื่อนระดับ ตลอดจนสามารถนําไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการทํางานโดยสถาบันได้ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน ๓  ประเภทดังนี้

        ๑.การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบความรู้ทักษะในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยข้อกําหนดกฎเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเป็นมาตรฐานซึ่งกําหนดจากคณะกรรมการส่วนกลาง มี ๓ ระดับ คือ
              ๑.  ระดับที่ ๑ (ระดับต้น)
              ๒.  ระดับที่ ๒ (ระดับกลาง)
              ๓.  ระดับที่ ๓(ระดับสูง)
        ๒.การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ เป็นการทดสอบความรู้ทักษะในการทํางาน แต่ละประเภท ข้อกําหนด เกณฑ์  และวิธีการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของประเทศนั้น ๆ
        ๓.การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการทดสอบความรู้  ทักษะในการทํางานในแต่ละตําแหน่ง ซึ่งการทดสอบในประเภทนี้ข้อกําหนด เกณฑ์  และวิธีการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน ตลอดจนการเลื่อนระดับ 

  • กิจกรรมการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน

     ๑.ดําเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจดทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  หรือเปิดดําเนินการเป็นศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

     ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ใช้ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนากําลังแรงงาน โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาต่างๆ ของพนักงาน เพื่อเป็นการพิจารณากําหนดตําแหน่ง หน้าที่ ค่าจ้างเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาคเอกชน