การแสดงผล

+
-

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งขึ้นในที่ดินสาธารณะประโยชน์  ในพื้นที่ อำเภอบ่อไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ที่3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-ปัจจุบันได้ยกระดับเป็น "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด " โดยมีอาคารสถานที่ดังต่อไปนี้

โรงฝึกงาน  จำนวน 4 หลัง
หอพักผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 1 หลัง
บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่  จำนวน 11 หลัง
โรงอาหาร  จำนวน 1 หลัง
โรงรถ จำนวน 1 หลัง
ยานพาหนะ จำนวน 6 คัน