ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 15,926
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 4,730
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 15,273
92 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 9,291
93 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 9,686
94 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,951
95 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25,046
96 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 4,447
97 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,865
98 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 9,313
99 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4,746