ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 8,225
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 4,170
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 7,977
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 8,220
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 4,349
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 8,067
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 3,755
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 4,088
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22,183
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 3,763
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 24,908