ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 10,507
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,273
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,178
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,466
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,530
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 10,272
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,839
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,270
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28,002
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 4,872
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 31,948