ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 บทวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะ (Skill Development Survey) 5,519
68 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 59,403
69 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 5,331
70 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 5,318
71 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 5,178
72 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 11,247
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 5,481
74 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 5,695
75 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 6,126
76 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 5,352
77 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 5,385