ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 3,338
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 94,273
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 3,585
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 9,268
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 6,131
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 3,267
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 4,683
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 3,840
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 34,858
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 6,393
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 98,985