ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 20,579
13 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 6,120
14 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 6,217
15 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 11,492
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 55,348
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 9,085
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,883
19 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5,433
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 27,567
21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,869
22 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 13,245