ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 4,622
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,674
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 8,802
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37,474
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6,411
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,456
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,156
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 19,533
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,180
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 9,372
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 32,392