การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของผู้เข้ารับการฝึก 77
2 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 122
3 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 127
4 โครงการสร้างสรรค์คุณธรรมนำจิตสำนึก การเป็นข้าราชการที่ดีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 116
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 144
7 แผนการเบิกจ่ายปี 2565 315
8 ผลการเบิกจ่ายปี 64 316
9 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 313
10 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 304
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 123
12 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 114