การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมร่วม/ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
            

พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน สานสร้างเครือข่าย
ตอบสนองความต้องการของพื้นที่

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ค่านิยมร่วม  

มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น

1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

2. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ

4. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง