การแสดงผล

+
-

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

       

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙๐  หมู่ที่ 3  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมีภารกิจให้บริการด้านการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนให้การส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบกิจการในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน โดยการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ลูกจ้างมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน อันเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการกิจการในการเพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการ สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน  ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๘ บนเนื้อที่ ๑๙ ไร่ เริ่มให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน