การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 181
2 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 291
3 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 670
4 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดสมุทรสาคร 951
5 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 465
6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 63 ถึง ก.ย. 64) ของ สนพ.สมุทรสาคร 203
7 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 63 ถึง ก.ย. 64) ของ สนพ.สมุทรสาคร 198
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 441
9 ทะเบียนวิทยากรจังหวัดสมุทรสาคร 917
10 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๑) 453
11 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 253
12 ผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 277