การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและไฟล์เอกสารการสมัครขึ้นทะเบียนสท.1และรวมไฟล์การยื่นแบบสท.2ประจำปี 2566 364
2 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 820
3 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 518
4 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 928
5 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดสมุทรสาคร 1,396
6 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 595
7 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 63 ถึง ก.ย. 64) ของ สนพ.สมุทรสาคร 282
8 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 63 ถึง ก.ย. 64) ของ สนพ.สมุทรสาคร 266
9 ทะเบียนวิทยากรจังหวัดสมุทรสาคร 1,203
10 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๑) 542
11 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 330
12 ผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 346