การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ครูแนะแนวประจำโรงเรียน สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด