การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ก.แรงงานเร่งขับเคลื่อนทักษะ พัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด การเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานต้องเร่งดำเนินการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงงานหาแนวทางและจัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่แรงงาน

ปัจจุบันได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม นำร่องใน 13 หลักสูตร เพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน (Reskill) ให้แรงงานมีทักษะด้านดิจิทัลรองรับการทำงานในอนาคต อบรมฟรี
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้หน่วยงานรัฐดำเนินงานภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงจัดทำโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Skill Development Academy : DISDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และแรงงานให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพ ด้วยการนำร่อง 13 หลักสูตร
ที่เหมาะ เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นสูง การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ประชาชนที่สนใจต้องมีความรู้พื้นฐานในแต่ละหลักสูตร สมัครฝึดอบรมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
http://gcloud.dsd.go.th เริ่มเปิดฝึกอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 นี้พร้อมกันทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน 1506 กด 4

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620114856392