การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การฝึกอบรมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไปประเทศญี่ปุ่น IM Japan

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

กระทรวงแรงงานลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan: IM Japan) ดำเนินความร่วมมือในรูปแบบการจัดส่งแรงงานไทยโดยรัฐไปฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบด้านการอำนวยความสะดวกสถานที่การฝึกอบรมก่อนการเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น (ช่วงที่ 1 (Part 1) และ ช่วงที่ 2 (Part 2)) รวมระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งมีเนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีการดำเนินชีวิตระหว่างอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกาย